نشریه مدل سازی پیشرفته در مهندسی عمران به‌ صورت دو فصلنامه به انتشار می رسد. 

صاحب امتیاز

دوره انتشار
دو فصلنامه